ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bernadette, met ondernemingsnummer 0712.647.419, met zetel te 3570 Alken, Langstraat 2, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of het boeken van een afspraak erkent de klant de algemene voorwaarden van Bernadette te aanvaarden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Bernadette deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.

ARTIKEL 2. AANBOD 

Aanbiedingen worden op de website, op de Facebook-pagina ‘Bernadette’ en Instagram-pagina ‘bernadette_helene’ vermeld. Behoudens andersluidende bepaling zijn deze aanbiedingen één maand geldig vanaf de uitgifte.

ARTIKEL 3. INSPANNINGSVERBINTENIS

1. Bij elke overeenkomst verplicht Bernadette zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant kan en mag verwachten. De overeenkomst betreft een inspanningsverbintenis.

2. Indien Bernadette voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant of deelnemer(s), is Bernadette van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig of volledig te verlenen. De klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de klant.

ARTIKEL 4. INDIVIDUELE AFSPRAKEN 

1. Een afspraak is slechts definitief indien Bernadette de afspraak telefonisch, via e-mail of via sociale media heeft bevestigd.

2. In geval van verhindering dient de klant dit zo snel mogelijk aan Bernadette te communiceren. Een individuele afspraak kan tot 24u voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Indien de afspraak binnen 24u voor aanvang wordt geannuleerd is de klant het honorarium voor de afgesproken behandeling verschuldigd. Bij gebreke aan betaling van dit bedrag is het voor de klant niet meer mogelijk om een afspraak te boeken bij Bernadette.

3. Indien een klant niet of ruim laattijdig komt opdagen voor eender welke afspraak, workshop of opleiding, is de klant het volledige honorarium verschuldigd.

4. Een afspraak wordt slechts geacht te zijn verplaatst indien dit door Bernadette telefonisch, via e- mail of via sociale media werd bevestigd.

ARTIKEL 5. WORKSHOP MAQUILLAGE

1. Het minimum aantal deelnemers voor een workshop maquillage bedraagt 4 personen. Deze personen dienen voor aanvang van de workshop een reservatiekost ten bedrage van € 25,00 te betalen.

2. Indien één of meerdere personen de workshop niet kunnen bijwonen, mogen zij tot 24u voor aanvang van de workshop kosteloos worden vervangen door andere deelnemers. Indien de deelnemers in gebreke blijven om tijdig een vervanger te vinden, zal de reservatiekost van alle deelnemers worden omgezet in een waardebon van Bernadette ter waarde van € 25,00. Deze waardebon heeft een geldigheidsduur van één week na uitreiking en is louter geldig bij aankoop van producten met een totale aankoopprijs van minstens € 50,00.

3. Een workshop kan tot 48u voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Indien de afspraak binnen 48u wordt geannuleerd, zal de reservatiekost van alle deelnemers worden omgezet in een waardebon van Bernadette ter waarde van € 25,00. Deze waardebon heeft een geldigheidsduur van één week na uitreiking en is louter geldig bij aankoop van producten met een totale aankoopprijs van minstens € 50,00.

4. Indien de workshop buiten de bedrijfsruimte van Bernadette plaatsvindt, zullen de verplaatsingskosten (€ 0,3542 / km) worden gedeeld tussen het totaal aantal deelnemers.

ARTIKEL 6. OPLEIDING MAQUILLAGE

1. Een opleiding maquillage heeft als doel om de klant de nodige technieken aan te leren op een model, zodat de klant deze behandeling zelf op professionele wijze mag aanbieden.

2. De klant staat zelf in voor het voorzien van een model bij de opleiding. Indien de klant er niet in slaagt om een model te vinden, dient hij/zij Bernadette hiervan minstens 7 dagen voor aanvang van de opleiding op de hoogte te brengen.

3. Indien de klant nalaat om dit minstens 7 dagen op voorhand te melden, maar minstens 48u voor aanvang van de opleiding, zal de opleiding in samenspraak met Bernadette worden verplaatst. Indien dit pas binnen 48u voor aanvang gebeurt, is de klant 50 % van het honorarium voor de afgesproken opleiding verschuldigd.

4. Na het voltooien van de opleiden ontvangen de deelnemers een getuigschrift. Dit getuigschrift wordt door Bernadette louter uitgereikt indien zij de opleiding met vrucht hebben beëindigd.

ARTIKEL 7. EVENEMENTEN

1. Het is mogelijk om Bernadette te boeken om op een speciale dag één of meerdere personen te maquilleren, zoals (trouw)feesten, modeshows, fotoshoots, ... .

2. Voorafgaand aan het evenement is het gebruikelijk om een proefafspraak vast te leggen. Deze afspraak wordt bij Bernadette georganiseerd en heeft de bedoeling om de klant de maquillage voor het evenement te laten uitkiezen. 

3. Op de dag van de proefafspraak worden in onderling overleg met Bernadette de betalingsmodaliteiten afgesproken.

ARTIKEL 8. BETALINGSMODALITEITEN

1. Bernadette vermeldt de prijzen van alle behandelingen via de website. Voor individuele maquillageopdrachten, Teeth Whitening en Nagelstyling is de kostprijs meteen na de behandeling verschuldigd. Bernadette aanvaardt uitsluitend contante betaling, alsook betaling via de Bancontact-applicatie op mobiele telefoons.

2. In geval van een groepsworkshop dient per deelnemer een reservatiekost van € 25,00 voor aanvang van de workshop te worden overgemaakt. Dit bedrag wordt bij aankoop van producten in mindering gebracht van de totaalprijs.

ARTIKEL 9. GARANTIE

1. Er wordt geen garantie geboden op de resultaten van Teeth Whitening, aangezien het resultaat grotendeels afhankelijk is van de genetische eigenschappen en de persoonlijke levensstijl van de klant.

2. Bernadettebiedtopnagelstylingeengarantievanéénweek,opvoorwaardedathetgebrekbinnen 7 kalenderdagen wordt gemeld. In dit geval heeft de klant recht op een kosteloze afspraak ter herstel van de nagel(s).

3. Indien Bernadette een schriftelijk negatief advies verschaft over een behandeling bij de klant en deze laatste alsnog aandringt op het uitvoeren van deze behandeling, draagt uitsluitend de klant het risico voor de mogelijke schade en valt dit niet onder de garantie van Bernadette.

ARTIKEL 10. KLACHTENPROCEDURE

1. Alle klachten dienen binnen een termijn van 7 kalenderdagen ter kennis worden gebracht van Bernadette. De klachten mogen zowel mondeling als schriftelijk worden overgemaakt.

2. Bernadette zal binnen een zo kort mogelijke termijn en minstens binnen 7 kalenderdagen over deze klacht standpunt innemen.

3. Indien blijkt dat de klacht gegrond is, zal Bernadette de behandeling kosteloos opnieuw uitvoeren.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1. Bernadette kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die louter het gevolg is van het niet correct naleven van het door Bernadette verstrekte advies na het uitvoeren van de behandelingen. Indien de klant de instructies voor Teeth Whitening en Nailstyling niet heeft ontvangen, dient deze dit binnen 24u aan Bernadette te melden. Indien de klant dit nalaat, wordt hij geacht de instructies van Bernadette te hebben ontvangen.

2. Bernadette is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bernadette. Bernadette is niet aansprakelijk voor deze schade indien deze het gevolg is van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie inzake lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding, ... .

3. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Bernadette in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

4. Wanneer Bernadette is gehouden tot vergoeding van de door de klant geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de behandeling.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

1. Situaties zoals stakingen, pandemieën, administratieve maatregelen, langdurige ziekte en andere onverwachte gebeurtenissen, waarover Bernadette geen controle heeft, bevrijden Bernadette voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Bernadette tot aan het moment van overmacht zullen alsnog worden gefactureerd.

ARTIKEL 13. BESCHADIGING & DIEFSTAL

1. Indien de klant beschadigingen toebrengt aan meubilair, toestellen, producten of de bedrijfsruimte waarin Bernadette is gevestigd, heeft Bernadette het recht om van de klant schadevergoeding te eisen.

2. In geval van diefstal wordt de politie onmiddellijk verwittigd.

ARTIKEL 14. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

1. De cliënt voorziet Bernadette bij de eerste behandeling van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. Bernadette neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Bernadette te worden bezorgd. Dit kan via asnong.helene@hotmail.com. Bernadette stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Bernadette. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Tongeren.

CONTACTFORMULIER