ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bernadette, met ondernemingsnummer 0799.444.009, met zetel te 3570 Alken, Langstraat 2, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of het boeken van een afspraak erkent de klant de algemene voorwaarden van Bernadette te aanvaarden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Bernadette deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

3.De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.

ARTIKEL 2. AANBOD

1. In de webshop wordt een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten gegeven. De afbeeldingen in de webshop betreffen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2. Speciale aanbiedingen worden op de website, op de Facebook-pagina ‘Bernadette’ en Instagram-pagina ‘bernadette.helene’ vermeld. Behoudens andersluidende bepaling zijn deze aanbiedingen één maand geldig vanaf de uitgifte.

3. Cadeaubonnen zijn geldig vanaf de aankoopdatum, met een periode van één jaar.

ARTIKEL 3. DE OVEREENKOMST

1. Het plaatsen van een bestelling via de webshop heeft automatisch tot gevolg dat de klant een bindende offerte stuurt voor het sluiten van een koopcontract. Wij aanvaarden deze offerte door het leveren van de bestelde goederen.

2. Bernadette verkoopt haar goederen uitsluitend via de webshop aan kopers die minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen kunnen geen bestellingen plaatsen via onze webshop, mits toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd.

ARTIKEL 4. PRIJS 

1. De prijs wordt duidelijk aangegeven in de webshop en is steeds inclusief BTW.

2. Indien de prijsvermelding door gevolg van een technische of menselijke fout kennelijk fout is geafficheerd, is Bernadette niet gebonden door dit aanbod.

3. Indien de klant kiest voor levering door Bernadette zal er een leveringskost ten bedrage van € 4,95 worden aangerekend. Indien het eindbedrag echter het bedrag van € 49,00 overstijgt, zal er geen bijkomende kost verschuldigd zijn. Indien de klant kiest voor de optie om zelf de producten bij Bernadette af te halen, is er geen bijkomende kost verschuldigd.

4.  Indien de klant beschikt over een cadeau- of kortingsbon dient hij/zij Bernadette hiervan op voorhand in te lichten, zodat deze bon in mindering kan worden gebracht van de totale aankoopprijs van de producten.

ARTIKEL 5. BETALING

1. De klant kan kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden afhankelijk van de keuze voor levering door Bernadette of zelf ophalen. In geval van keuze voor levering kan meteen worden afgerekend via Bancontact of via overschrijving. Indien de klant kiest om het pakket zelf af te halen, kan hij/zij kiezen om vooraf te betalen via Bancontact en via overschrijving of op het moment van ophalen via contante betaling of Bancontact-applicaties op mobiele telefoons.

2. Indien de klant kiest voor betaling via overschrijving dient hij/zij het verschuldigde bedrag binnen een zo kort mogelijke termijn over te maken op het rekeningnummer van Bernadette, nl. BE04 7360 5512 1831. Indien het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 7 dagen nog niet op de rekening staat, heeft Bernadette het recht om de overeenkomst zonder enige opgave van reden en kosteloos te ontbinden.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

1. De klant dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Producten die zich niet in de originele staat en/of in de originele verpakking bevinden, kunnen niet worden omgeruild.

2. De klant heeft het recht om gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst met betrekking tot nog afgesloten producten en toebehoren te ontbinden. Deze bedenktijd neemt aanvang op de dag dat de klant het product heeft ontvangen.

3. Aangezien Bernadette uitsluitend verbruikbare goederen en toebehoren op haar webshop aanbiedt, heeft de klant niet het recht om de koopovereenkomst met betrekking tot reeds geopende producten en toebehoren te herroepen. Onder toebehoren worden verstaan alle producten die dienen om verzorgingsproducten of make-up aan te brengen, te verwijderen, de werking ervan te versterken, enz.

4. In geval van twijfel over de geschiktheid van de producten met het oog op het herroepingsrecht zal Bernadette de geschiktheid van de producten controleren. Bernadette zal binnen een termijn van 7 kalenderdagen uitspraak doen over de geschiktheid van het product.

5. Indien de producten en toebehoren geschikt zijn om te worden geretourneerd, dient de klant binnen de bedenktijd hiervan een schriftelijke kennisgeving te richten aan Bernadette. Bernadette zal binnen een zo kort mogelijke termijn het welslagen van het uitoefenen van het herroepingsrecht door de klant bevestigen. Na ontvangst en controle van de producten zal Bernadette binnen een zo kort mogelijke termijn overgaan tot restitutie.

6. De klant draagt het risico en de kosten van de terugzending van het product. Alle producten dienen steeds vergezeld met de aankoopfactuur in de originele verpakking te worden teruggezonden.

ARTIKEL 7. VERZENDING 

1. Bernadette verbindt zich ertoe om binnen een zo kort mogelijke termijn na ontvangst van de bestelling over te gaan tot de verzending van de artikelen, met maximumtermijn van 14 dagen. Indien Bernadette in gebreke blijft om de producten binnen deze termijn te leveren, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder enige opgave van reden en kosteloos te ontbinden.

2. Indien de klant kiest voor de verzending van de goederen draagt Bernadette het risico van beschadiging en vermissing tot op het moment van de levering. Vanaf het moment van de levering zal dit risico op de klant overgaan.

3. Bernadette vertrouwt op de juistheid van de door de klant verschafte gegevens. Aangezien de klant zelf hiervoor verantwoordelijk is, kan Bernadette niet worden aangesproken voor eventuele schade voortvloeiend uit vergissingen.

4. Verzendingen zullen enkel binnen België plaatsvinden.

ARTIKEL 8. KLACHTENPROCEDURE 

1. Alle klachten dienen binnen een termijn van 7 kalenderdagen ter kennis worden gebracht van Bernadette. De klachten mogen zowel mondeling als schriftelijk worden overgemaakt.

2. Bernadette zal binnen een zo kort mogelijke termijn en minstens binnen 7 kalenderdagen over deze klacht standpunt innemen.

3. Indien blijkt dat de klacht gegrond is, zal Bernadette de klant ervan op de hoogte brengen dat het gebrekkige product kosteloos kan worden omgeruild.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

1. Situaties zoals stakingen, pandemieën, administratieve maatregelen, langdurige ziekte en andere onverwachte gebeurtenissen, waarover Bernadette geen controle heeft, bevrijden Bernadette voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Bernadette tot aan het moment van overmacht zullen alsnog worden gefactureerd.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Bernadette. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Tongeren.

ARTIKEL 11. COPYRIGHT

Alle foto’s, teksten en logo’s op deze website en andere communicatiekanalen zijn beschermd door het auteursrecht. Het is verboden voor derden om zonder schriftelijke toestemming van Bernadette deze inhoud over te nemen, te publiceren of op een of andere manier te gebruiken.

ARTIKEL 12. PRIVACY

1. De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Bernadette te worden bezorgd. Dit kan via asnong.helene@hotmail.com. Bernadette stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

2. De gegevens die Bernadette verzamelt, hebben betrekking op de klant zelf en worden louter bijgehouden met het doel om een koopovereenkomst te kunnen sluiten. Daarnaast is het mogelijk dat Bernadette deze gegevens gebruikt om de klanten op de hoogte te houden van speciale acties of aanbiedingen. Indien de klant liever geen communicatie van Bernadette ontvangt, is het mogelijk om dit telefonisch, via de website, via e-mail (asnong.helene@gmail.com) of sociale media te melden.

3. De voornaam en naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de inhoud van de bestelling van de klant worden bijgehouden. Bijvragen omtrent de privacy policy is het mogelijk om Bernadette telefonisch, via de website, via e-mail (asnong.helene@hotmail.com) of sociale media te bereiken.

CONTACTFORMULIER